จรรยาบรรณของธุรกิจ

our-value-new

1. มุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

จรรยาบรรณทางธุรกิจของ วิปโปร อุนซ่า กรุ๊ป คือรากฐานสำคัญในการ การดำเนินธุรกิจ เมื่อใดก็ตามที่เราทำงานเราจะพยายามที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้:
– ข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ
– มาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้

2. พนักงาน

ที่วิปโปร อุนซ่า เราสร้างสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย มีความเป็นมืออาชีพ มีการสนับสนุนการทำงานเป็นทีม และให้ความไว้วางใจแก่พนักงาน ทุกคนที่ทำงานให้กับ วิปโปร อุนซ่า จะร่วมกันสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัทเพื่อสร้างบริษัทที่มีความโดดเด่น การทำงานร่วมกันต้องเกิดจากความสามารถและมุมมองที่หลากหลาย เราจะกระตุ้นให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ และเกิดความคิดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจของเรา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่มีการแบ่งแยกของพนักงานและผู้ร่วมธุรกิจบนพื้นฐานของเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และ วัฒนธรรม

นอกจากนี้เรายังจะพยายามที่จะทำงานโดยสุจริตกับสหภาพการค้าและหน่วยงานอื่น ๆ โดยจะมีพนักงานที่เป็นตัวแทนของพวกเขาภายใต้กรอบของกฎหมายที่เหมาะสม

3. พันธมิตรธุรกิจ

ที่ วิปโปร อุนซ่า เราเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นบนความไว้วางใจและความได้เปรียบซึ่งกันและกัน และสิ่งที่ความสำคัญต่อความสำเร็จของเราคือทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ เราจะมุ่งมั่นที่จะสร้างความได้เปรียบซึ่งกันและกันโดยการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าของเรา ผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์และกิจการร่วมค้า และการดำเนินกิจการที่ตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบ และ เป็นธรรม

ความประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเราในต่างประเทศขึ้นอยู่กับการแข่งขันอย่างจริงจัง แต่เมื่อเราแข่งขัน เราจะแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย

3.1. การให้ของขวัญและความบันเทิง

วิปโปร อุนซ่า มีนโยบายที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการให้ของขวัญและความบันเทิงซึ่งกำหนดไว้ในความประพฤติของพนักงานของเราสำหรับทุกสถานการณ์ วิปโปร อุนซ่า ปฏิบัติตามนโยบาย “ไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญ ” นโยบายกฎระเบียบและร่างพระราชบัญญัติและบุคลากรอย่างเคร่งครัด

ในสถานการณ์ทางธุรกิจอื่น ๆ อนุญาติให้ของขวัญตามประเพณีท้องถิ่นที่หรือตามโอกาสได้ การแลกเปลี่ยนของขวัญและความบันเทิงที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ทางที่ดีทางธุรกิจ แต่ของขวัญและความบันเทิงบางอย่างที่สามารถสร้างอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม บางคนสามารถมองเห็นเป็นสินบน ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่บริษัท ซึ่งไม่สนับสนุนให้มีการให้ของขวัญในวัตถุประสงค์แสวงหากำไร หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

3.2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วิปโปร อุนซ่า เคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงานและดังนั้นปกติจะไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องส่วนตัวของพนักงาน แต่ถ้าหากเรื่องส่วนตัว เรื่องทางสังคม การเงิน หรือ การเมือง มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานและความเป็นกลางที่มีต่อกลุ่ม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีอยู่ที่จะต้องได้รับการแก้ไข จะต้องหลีกเลี่ยง ความขัดแย้ง หรือแม้แต่สิ่งที่จะก่อให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก็อาจเป็นอันตรายได้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นในหลาย ๆสถานการณ์ ตัวอย่างบางส่วนของคนทั่วไป การจ้างงานนอกสังกัดและความผูกพันธ์ทางญสติมิตร อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้:

  • – การรับงานนอก
  • – การทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา
  • – เป็นผู้ถือผลประโยชน์ทางการเงิน (ทั้งโดยตรงหรือผ่านทางคู่สมรสหรือญาติสนิท)

สิ่งต่างๆดังกล่าวข้างต้นสามารถเกิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น คู่แข่ง ลูกค้า หรือ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ก็อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือลักษณะของความขัดแย้งได้เช่นกัน

3.3. การฟอกเงิน

การฟอกเงินเป็นกระบวนการที่บุคคลหรือหน่วยงานพยายามที่จะปกปิดเงินที่ผิดกฎหมายหรือทำให้กองทุนเหล่านี้มีลักษณะดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย

วิปโปร อุนซ่า จะไม่มีการยกโทษ ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการฟอกเงิน

4. ทรัพย์สินของ บริษัท และความโปร่งใสทางการเงิน

เรามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันทางกายภาพ ทรัพย์สินทางปัญญา และ สินทรัพย์ทางการเงินของ วิปโปร อุนซ่า เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด (รวมทั้ง GAAP) และปฎิบัติตามอำนาจศาลแต่ละเขตพื้นที่ที่เราตั้งอยู่ และเรามีความตรงไปตรงมาและโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงานให้ถูกต้องตรงตามบันทึก รายงานข้อมูล รายงานสรุป และ ใช้ความระมัดระวังในการใช้สินทรัพย์และทรัพยากรของเรา
เอกสารและบันทึกจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ตามกฎหมาย

5. รัฐบาลร่วมธุรกิจและชุมชน

จุดมุ่งหมาย ของ วิปโปร อุนซ่า คือว่าในประเทศและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการธุรกิจของเราผ่านความมั่งคั่งและการสร้างงาน การพัฒนาทักษะของประชากรท้องถิ่นด้วยการลงทุนเวลาและเงินของเรา การทำงานของเราจะมุ่งไปสู่การปรับปรุงที่สามารรถวัดผลได้ และ นำไปสู่ความจริง และสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนโดยรอบ

เราจะไม่มีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือการทุจริตไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม การทุจริตเป็นศัตรูของการพัฒนาและความก้าวหน้าของมนุษย์และเรามุ่งมั่นที่จะมีความโปร่งใสในทุกๆการติดต่อซื้อขาย

เราจะให้ความร่วมกับรัฐบาลซึ่งอยู่ในเขตอำนาจดำเนินการของเรา บริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศใดๆ

6. การติดต่อสื่อสารภายนอก – นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ สื่อมวลชน

การติดต่อสื่อสารภายนอกกับผู้ชมเหล่านี้จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและต้องมีความเข้าใจประเด็นทางข้อกฎหมายและสื่อ จะมีแต่เฉพาะพนักงานผู้มีอำนาจพิเศษเท่านั้นที่จะสามารถตอบคำถามสมาชิกของกลุ่มการลงทุน (เช่น ผู้ถือหุ้น โบรกเกอร์ นักวิเคราะห์การลงทุน สื่อ และอื่นๆ ).

7. สุขภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม (HSSE)

วิปโปร อุนซ่า มีความมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคน และบรรดาบริษัทอื่น ๆ ที่ร่วมงานกับเรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ไม่ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น

เราตระหนักดีว่าการดำเนินงานให้มีความปลอดภัย ไม่ใช่แค่ในโรงงาน การควบคุมเสียง และอุปกรณ์ แต่ยังขึ้นอยู่กับคนที่มีความสามารถ และ วัฒนธรรมที่ HSSE ใช้งาน

ไม่เพียงแค่เชื่อฟังกฎเรื่องความปลอดภัย วิปโปร อุนซ่า มีความมุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัย ทุกๆคนจะต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันความเสี่ยง

เมื่อใดก็ตามที่เราทำงานเราจะมุ่งมั่นที่จะลดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของเรา