Chương trình Wipro Unza Cares

our-value-new
Với trách nhiệm của một doanh nghiệp gương mẫu, chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi cần đem sự thành công của mình chia sẻ đến những người đang phải vất vả kiếm sống ngoài xã hội. Do đó chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề xã hội thông qua nhiều sáng kiến với sự phối hợp của Wipro Unza Cares – một tổ chức được sáng lập dựa trên sự tham gia và đóng góp của toàn bộ nhân viên và Ban lãnh đạo công ty dưới hình thức tiền mặt hoặc các dụng cụ học tập cũng như các hoạt động dịch vụ giáo dục và phúc lợi xã hội cho trẻ em. Chúng tôi có nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em khuyết tật, bị mắc chứng bệnh co cứng và các hoạt động giáo dục cho trẻ em cơ nhỡ hoặc gia đình nghèo, v.v.. Wipro Unza Cares cũng sẽ hỗ trợ phục hồi sau thảm họa thiên tai ở các nước sở tại, như một hoạt động tất yếu.
Wipro Unza Cares sẽ liên tục gây quỹ thông qua các sự kiện dành cho nhân viên và hoạt động do nhân viên tổ chức và các quỹ này đều sẽ được Công ty ghi nhận (Wipro Unza Malaysia).Wipro Unza Cares cũng tạo nền móng cho nhân viên tham gia vào các vấn đề xã hội và cộng đồng thông qua:

  • Quyên góp tiền từ nhân viên, đóng góp vào quỹ của Wipro Unza Malaysia
  • Khuyến khích các sáng kiến và sự tham gia của nhân viên bằng các hình thức hỗ trợ tài chính, năng lực và tình nguyện.
  • Khuyến khích sự tham gia tình nguyện của các nhân viên nhiều nhất có thể
  • Wipro-Unza-Website_About-Us-cs5_05
  • IMG_3728
  • Wipro-Unza-Website_About-Us-cs5_13